CORPORATE

ชิ้นงานหลากหลายที่ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของโลโก้ สี หรือสัญลักษณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร ที่จะปรากฏไปตามที่ต่างๆ เป็นจุดสนใจที่ทำให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์ (Brand awareness) สามารถสร้างเป็นเซ็ตที่มีหลายองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่นามบัตร /      สติกเกอร์ เรื่อยไปจนถึงปฏิทินหรือบันทึกประจำปี เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแรง  และชัดเจนของแบรนด์ที่ตอบโจทย์ของความเป็นองค์กร
โดยที่ให้ตัวสินค้าค่อยๆ เล่าเรื่องด้วยตัวมันเอง แล้วพาแบรนด์ไปยังที่ต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายเราเห็นได้อย่างชัดเจน