Adjusting Colour | การปรับสีในระหว่างพิมพ์

Adjusting Colour | การปรับสีในระหว่างพิมพ์

Adjusting Colour | การปรับสีในระหว่างพิมพ์ สามารถปรับได้ในกระบวนการพิมพ์ระหว่างที่งานกำลังพิมพ์อยู่ ซึ่งทำให้เกิดความกลมกลืนของสีและทำให้ได้สีที่ถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่เกิดในระหว่างพิมพ์ เพราะปัญหาที่เกิดอย่างการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของหมึกหรือแรงกดทับในระหว่างพิมพ์อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น เครื่องพิมพ์จึงมีการตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้งานที่ใกล้เคียงกับปรู๊ฟสีที่ทำ เพราะปรู๊ฟคือสิ่งที่ใช้สำหรับการอ้างอิงความถูกต้องของงานพิมพ์

Proof marking

ดีไซเนอร์ควรตรวจสอบ digital proof และระบุสีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยปกติจะใช้แว่นสำหรับตรวจดูค่าสีและใช้แถบค่าสีต่างๆ ในการตรวจสอบและใช้สัญลักษณ์ในการระบุจุดที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสร้างความมั่นใจในการผลิต โดยการเพิ่มหรือลดค่าความเข้มของสี

Image correction marks

process colour                   increase                               decrease

yellow                                   y+                                           y-

magenta                              m+                                         m-

cyan                                       c+                                           c-

black                                      b+                                           b-

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ (รูป)

passed for press

reduce contrast

increase contrast

improve detail

make sharper

improve register

make softer

uneven tint

reproof

Colour checking, basic tools

การตรวจสอบสีจะทำได้ต่อเมื่อกระดาษถูกพิมพ์จนเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า colour densitometer โดย X-rite ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตรวจคุณภาพงานพิมพ์ที่ได้รับความไว้วางใจและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจค่าสี มีหลักการโดยการใช้แหล่งกำเนิดแสงและ photoeletric cell ในการวัดความเข้มแสง หรือใช้ spectrophotometer ค่าที่วัดได้จะนำมาเทียบกับ colour proof, test strip, Pantone colour swatch (เมื่อมีการใช้สีพิเศษ) โรงพิมพ์จะใช้อุปกรณ์อย่างแว่นขยายหรือแว่นในการตรวจสอบสีและการจัดวาง registration เพิ่มเติม

Striker bar

งานพิมพ์จะมีแถบ striker bar ซึ่งมีแถบสีหลายค่าที่ใช้กำหนดค่าสี โดยพิมพ์บริเวณขอบกระดาษเพื่อเช็คค่าสีให้เกิดความถูกต้อง แถบนี้จะประกอบด้วย additive primaries, subtractive primaries, overprints และในส่วน star targets จะช่วยให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบเม็ดสี ซึ่งถึงแม้ว่าเครื่องมืออย่าง densitometer จะแม่นยำเพียงใด การตรวจสอบสีจะต้องตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

The press

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ lithography สมัยใหม่ สามารถควบคุมความเข้มสีและแรงกดทับของแท่นพิมพ์ได้ ซึ่งทำให้เราสามารถปรับสมดุลของสีต่างๆ ช่างพิมพ์จะดึงกระดาษออกมาจากเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบ การปรับค่าสีสามารถทำได้โดยใช้แผงควบคุมซึ่งควบคุมได้ทั้งการไหลของน้ำหมึกตามแนวดิ่งของแต่ละคอลัมน์สีที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้

The imposed sheet

การจัดเรียงหน้ากระดาษพิมพ์ส่งผลต่อสีที่สามารถปรับค่าได้ในขณะพิมพ์เช่นกัน (ในตัวอย่างด้านล่าง หน้าพิมพ์ 8 หน้า) เมื่อปรับค่าสีในแต่ละแถบตามแนวดิ่งหรือร่องหมึก (vertical strip) จะส่งผลต่อกระดาษหน้าต่างๆ ที่จัดเรียงตรงกันในแนวดิ่งของกระดาษพิมพ์ ซึ่งหมายถึงถ้าปรับสีในหน้าครึ่งล่างจะส่งผลต่อหน้ากระดาษครึ่งบนด้วย แต่ถ้าจัดวางให้หน้ากระดาษครึ่งบนและครึ่งล่างด้วยงานที่เป็นสีเดียวกันจะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ได้

ดีไซเนอร์สามารถวางแผนในการสั่งพิมพ์โดยการเลือกจัดกลุ่มภาพที่มีสีที่เข้มให้เรียงอยู่ใน slither เดียวกัน เนื่องจากเวลาปรับ slither จะส่งผลกับภาพที่อยู่ในการจัดหน้าในแนวเดียวกันทั้งหมด การจัดวางสีพื้นที่เข้มกว่าอยู่ด้านบนของหน้าที่สีอ่อนกว่าจะช่วยลดปริมาณการใช้สีเดียวในจำนวนมาก ดังนั้นการตรวจสอบความแม่นยำของสี ควรแก้ไขตั้งแต่ขั้นตอนการทำปรู๊ฟ เพราะเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ การปรับค่าสีจะไปปรับสีขององค์ประกอบอื่นๆ ในหน้ากระดาษพิมพ์ด้วย หรือก็คือการปรับสีในขณะพิมพ์นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มของหมึกพิมพ์หากเกิดความผิดพลาดขึ้นเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยปรับค่าสี Color Checker ได้ที่ https://papermore.co/2019/11/26/colorchecker-passport-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/

และติดตามเราได้ในเฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/Papermorethailand/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *