ROUNDED HARDCOVER BINDING

Technique: Rounded hardcover binding

About the product

เป็นวิธีที่ต่อยอดมาจากวิธีไสกาว โดยจะเรียงกระดาษเนื้อในเป็นหน้ายก เย็บด้าย แล้วไสกาวร้อนบริเวณสัน จากนั้นเข้าเล่มด้วยเครื่องจักรที่จะอัดกระดาษปกแข็งจนสันโค้งขึ้น วิธีนี้ช่วยถนอมหนังสือให้ใช้งานได้นานและใช้ได้กับหนังสือจำนวนหน้ามากๆ และมีรูปเล่มที่ใหญ่ได้ โดยกระดาษปกจะกางออกได้สุดแต่เนื้อในจะกางได้ไม่สุดซึ่งเหมือนกับการไสกาว ทำให้รูปเล่มมีความคงทนและดูมีราคามากขึ้น การเลือกปกแข็งสันตรงหรือสันโค้งนั้นขึ้นกับดีไซน์ที่เราเลือกได้ตามชอบ


Category: