SADDLE STITCHING

Technique: Saddle stitching

About the product

การเย็บกลางด้วยลวด 2-3 อัน ตามรอยพับ ทำให้สามารถเปิดกางสมุดออกได้สุดถึง 180 องศา เขียนได้ทั่วทั้งหน้ากระดาษ เหมาะกับจำนวนหน้าที่น้อย (16-96 หน้า) เช่น วารสารหรือแคตตาล็อก ปกที่ใช้จึงควรเลือกแกรมที่ไม่หนามาก ทำให้ดีไซเนอร์สามารถดัดแปลงไปใช้ปกและเนื้อในเป็นกระดาษชนิดเดียวกันที่มองแล้วแปลกตา มีข้อดีที่สามารถผลิตได้รวดเร็วและมีต้นทุนไม่สูงมาก แต่ความคงทนน้อยถ้าต้องใช้ในระยะยาว


Category: