STANDARD HARDCOVER BINDING

Technique: Standard hardcover binding

About the product

วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะกับหนังสือที่ต้องการคุณภาพและการเก็บรักษาที่ยาวนานเหมือนกับวิธีเข้าเล่มปกแข็งสันโค้ง ใช้วิธีเย็บกี่ แล้วไสด้วยกาวร้อนกระดาษเนื้อในทั้งหมด จากนั้นเข้าเล่มด้วยเครื่องจักรเพื่อเข้าปกแข็งจั่วปังหรือกระดาษแกรมบางหุ้มด้วยผ้า ปกจะกางออกได้สุดแต่เนื้อในจะกางได้เหมือนกับเล่มที่ไสกาวปกติ มีความคงทนในการใช้งานสูง เหมาะกับหนังสือจำนวนหน้าที่มากและเล่มที่ใหญ่ ทำให้หนังสือมีคุณค่าและมีราคา เช่น ในหนังสือวรรณกรรม พจนานุกรม สารานุกรม หรือโฟโต้บุ๊ก


Category: