SCREW POST BINDING

Technique: Screw post binding

About the product

สร้างความประณีตและใส่ใจให้กับชิ้นงานด้วยวิธีการเข้าเล่มแบบทำมือ โดยเจาะรูบริเวณสันหนังสือ ใส่หมุด แล้วจึงผูกเชือก เพื่อยึดกระดาษทุกหน้าให้เข้ากันไปพร้อมกันทั้งปกและเนื้อในให้หนังสือมีรูปลักษณ์ที่ต่างออกไป เพิ่มคุณค่าแก่การเก็บสะสมไว้ได้นานๆ พร้อมโชว์สันที่มีความคงทน


Category: