FOLDING

Technique: Folding

About the product

การพับเป็นการเปลี่ยนรูปร่างของกระดาษสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อสร้างรูปเล่มหรือหน้ายกของสิ่งพิมพ์ให้เรียงหน้าด้วยวิธีต่างๆ

ชนิดการพับแบบต่างๆ
หลักการของการพับด้วยวิธีต่างๆ จะใช้การพับแบบรอยพับอยู่ด้านบน (รอยพับภูเขา – mountain fold) และด้านล่าง (รอยพับหุบเขา – valley fold) สลับกันไปเพื่อสร้างรูปแบบการพับที่หลากหลาย


Category: