RUBBER BAND BINDING

Technique: Rubber band binding

About the product

โดยปกติจะใช้กระดาษปกและเนื้อในที่พับกันเป็นชุดเดียว แล้วใช้วิธีที่คล้ายกับการเจาะรูใส่หมุด, ผูกเชือก แต่จะใช้หนังยางหรือแถบยางรัดและยึดรูปเล่มหนังสือ สร้างความแตกต่างให้กับการเย็บสมุดเล่มเล็กๆ ที่มีความหนาไม่มากได้ แต่มีความคงทนที่ไม่สูงมาก


Category: