Paper Weights and Thickness | แกรมของกระดาษ (gsm)

Paper Weights and Thickness | แกรมของกระดาษ (gsm)

หลายคนคงเคยเข้าร้านเครื่องเขียนแล้วสงสัยว่า กระดาษ 80 แกรม 90 แกรม ต่างกันอย่างไร แล้วมีที่มาอย่างไร? ที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปคือ ยิ่งแกรมเยอะๆ กระดาษยิ่งหนา ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูก แต่ถ้าสืบลึกลงไปอีกนิดจะพบว่าจริงๆ แล้ว แกรม (gsm) ย่อมาจาก gram per square metre หรือก็คือหน่วย กรัมต่อตารางเมตร เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดน้ำหนักของกระดาษ (Paper Weights and Thickness | แกรมของกระดาษ (gsm))

 

 

ที่มาก็คือ ในการวัดความหนาของกระดาษนั้นทำได้ค่อนข้างยาก และต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ (เช่น เวอเนียร์คาลิปเปอร์) ทำให้มีแนวคิดที่จะวัดความหนา โดยอ้างอิงจากน้ำหนักของกระดาษแทน ยิ่งน้ำหนักมาก กระดาษก็ยิ่งหนานั่นเอง

ตัวอย่างเช่น กระดาษปอนด์ 90 แกรม (gsm) = กระดาษปอนด์ที่หนัก 90 กรัม ต่อพื้นที่กระดาษ 1 ตารางเมตรนั่นเอง

การเลือกแกรมกระดาษก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น
ใบเสร็จรับเงินที่ต้องการให้เขียนทะลุผ่านอีกหน้าหนึ่งได้ ควรใช้กระดาษบาง 50 แกรม
สมุดโน้ต สมุดฉีก ควรใช้กระดาษ 65-90 แกรม
สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ โบรชัวร์ งานพิมพ์ offset ควรใช้กระดาษ 120-160 แกรม

ยิ่งกระดาษมีความหนา ก็ยิ่งมีความทนทาน แต่ก็ควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท
ถ้าให้กระดาษเนื้อในเป็นร้อยๆ หน้า ในหนังสือนิยายหนาเท่ากับปก คงจะอ่านลำบากน่าดู หรือหากจะใช้สมุดโน้ต แต่บางมากจนเขียนทะลุไปด้านหลัง ก็ทำให้อ่านโน้ตไม่รู้เรื่อง เป็นต้น

อ่านบทความเรื่องขนาดของกระดาษมาตรฐาน https://papermore.co/2019/08/30/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-standard-papers/

อ่านบทความเรื่องชนิดของกระดาษได้ที่ https://papermore.co/2019/08/25/paper-types-print-quality/

อ่านบทความเรื่องคุณสมบัติของกระดาษได้ที่ https://papermore.co/2019/08/23/paper-qualities/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *