Standard Hardcover Binding | การเข้าเล่มปกแข็งสันตรง

 

 

         

          การเข้าเล่มปกแข็งสันตรงนี้เหมือนกับวิธีเข้าเล่มปกแข็งสันโค้ง คือเรียงกระดาษเนื้อในเป็นชุดย่อยแล้วจึงเย็บด้วยด้ายบริเวณสันและนำไปทากาว จากนั้นเข้าเล่มด้วยเครื่องจักรเพื่อเข้าปกแข็ง เหมาะสำหรับหนังสือที่ต้องการการเก็บรักษาที่ยาวนาน มีความคงทนในการใช้งานสูง สามารถกางหนังสือได้สุด  เหมาะกับหนังสือจำนวนหน้าที่มากและเล่มที่ใหญ่ ทำให้หนังสือมีคุณค่าและมีราคา นิยมใช้ในหนังสือวรรณกรรม พจนานุกรม สารานุกรม หรือโฟโต้บุ๊ก

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *