Screw Post Binding | การเย็บตอกรูใส่หมุด

 

 

 

          วิธีการเข้าเล่มแบบนี้จะนำปกและเนื้อในมาเรียงกันตามเลขหน้า จากนั้นเจาะรูที่ปกหน้าให้ทะลุลงไปยังปกหลังจำนวนประมาณ 3-5 รูขึ้นอยู่กับความยาวของสันหนังสือ ระยะห่างแต่ละรูเท่าๆกันแล้วใส่หมุดหรือร้อยด้วยเชือก เป็นการเข้าเล่มที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับหนังสือได้เพราะเมื่อเข้าเล่มเสร็จจะยังสามารถเห็นหมุดหรือเชือกที่ใส่ไว้ นิยมใช้กับเมนูร้านอาหาร โฟโต้บุ๊ค ฯลฯ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *