Japanese Binding | การเย็บมือด้วยเชือก

 

สร้างความประณีตและใส่ใจให้กับชิ้นงานด้วยวิธีการเข้าเล่มแบบทำมือ โดยเจาะรูบริเวณสันหนังสือเช่นเดียวกับการเจาะรูใส่หมุดแล้วจึงเย็บด้วยเชือกหรือด้าย เพื่อยึดกระดาษทุกหน้าพร้อมกันทั้งปกและเนื้อใน ให้หนังสือมีรูปลักษณ์ที่ต่างออกไป เพิ่มคุณค่าแก่การเก็บสะสมไว้ได้นานๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *