OUR BELOVED FRIEND AND COLLEAGUE

Our Beloved Friend and Colleague

Technique: Hot foil stamp

About the product

หนังสือเล่มสวยที่มีที่มา จัดทำขึ้นด้วยความระลึกที่มีต่อบุคคลสำคัญ การเลือกดีไซน์และกระดาษจึงละเอียดอ่อนต่างจากงานออกแบบทั่วไป ปกที่เลือกใช้ Curious กระดาษเนื้อพิเศษสีน้ำตาลที่ให้เอฟเฟกต์สีประกายมุก มีเงาสะท้อนที่ให้ความรู้สึกดี แทนความรู้สึกพิเศษที่น่าจดจำ พิมพ์ชื่อด้วยฟอยล์สีทองงดงามแบบเรียบๆ สื่อถึงคุณค่าและความสำคัญที่ออกมาจากใจ ที่มีที่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเลือกกระดาษ


Categories: ,